دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آناتومی بالینی و عملکردی

نام درس آناتومی بالینی و عملکردی
کد درس 1510510
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز