دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آسیب شناسی ورزشی پیشرفته(حرکات اصلاحی)

نام درس آسیب شناسی ورزشی پیشرفته(حرکات اصلاحی)
کد درس 1510488
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز