دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)

نام درس آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)
کد درس 1510374
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز