دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی

نام درس بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی
کد درس 1510361
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز