دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اکتساب مهارت های حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی)

نام درس اکتساب مهارت های حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی)
کد درس 1510344
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز