دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

نام درس آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی
کد درس 1510199
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز