دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

نام درس آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی
کد درس 1510199
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز