دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 184 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510538 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
بیومکانیک ورزشی 2 1510400 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:00)
بیومکانیک ورزشی کاربردی 1510396 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:00)
پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی-عضلانی 1510405 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:00)
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربر 1510383 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
حرکات اصلاحی پیشرفته اندام فوقانی 1510677 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:00)
حرکت شناسی 1510119 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:00)
حرکت شناسی پیشرفته 1510402 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:00)
دو و میدانی 1 1510007 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محمدعلی سمواتی شریف هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:00)
رشد حرکتی 1510578 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:00)
رشد حرکتی در طول عمر(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510350 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:00)
روش تحقیق در علوم ورزشی 1510200 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:00)
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 1510564 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00)
روش های آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1510654 1 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی 1510668 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:00)
روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی(رفتار حرکتی) 1510391 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:00)
ژیمناستیک1 1510008 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 معصومه مجیدی پرست هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00)
سمینار پژوهشی-تمرین ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510380 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00)
سمینار در یادگیری حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510349 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:00)
سمینار در بیومکانیک ورزشی 1510401 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 184 نتیجه
از 10