دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 241 - 258 از 258 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فیزیولوژی ورزش 1510653 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 حسام پارسا هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00)
فیزیولوژی ورزش 1510653 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00)
فیزیولوژی ورزشی کاربردی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510363 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی 1510362 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (10:00 - 12:00)
فعالیت های رسانه ای در ورزش 1510137 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00)
فناوری در ورزش 1510573 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی عضلانی 1510421 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00)
مبانی عملکرد انسان(رفتار حرکتی) 1510392 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00)
متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین(فیزیولوژی کاربردی) 1510379 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00)
متون خارجی در مبانی علوم انسانی ورزش 1510131 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00)
متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش 1510134 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00)
مدیریت رفتار سازمانی 1510559 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00)
مسائل معاصر در حرکات اصلاحی 1510416 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00)
مکانیک عضله 1510395 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00)
مکانیک مفاصل 1510203 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00)
نرومکانیک حرکات انسان 1510511 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00)
نظزیه های سازمان و مدیریت 1510556 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/16 (08:00 - 10:00)
هندبال 2 1510064 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 معصومه مجیدی پرست هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00)
نمایش 241 - 258 از 258 نتیجه
از 13