اساتید دانشکده

« بازگشت

سمینار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی

نام درس سمینار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی
کد درس 1510537
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز