اساتید دانشکده

« بازگشت

سمینار در بیومکانیک ورزشی

نام درس سمینار در بیومکانیک ورزشی
کد درس 1510401
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز