اساتید دانشکده

« بازگشت

بیومکانیک آسیب های ورزشی

نام درس بیومکانیک آسیب های ورزشی
کد درس 1510397
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز