اساتید دانشکده

« بازگشت

بیومکانیک ورزشی کاربردی

نام درس بیومکانیک ورزشی کاربردی
کد درس 1510396
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز