کارگاه آموزشی سیستماتیک ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید

کارگاه آموزشی سیستماتیک ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاه آموزشی سیستماتیک پیشنیاز کارگاه آموزشی متاآنالیز از سری کارگاه های سرکار خانم دکتر شهربانیان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تمامی رشته ها و گرایش های تحصیلی برگزار گردید .

کارگاه آموزشی سیستماتیک پیشنیاز کارگاه آموزشی متاآنالیز از سری کارگاه های سرکار خانم دکتر شهربانیان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تمامی رشته ها و گرایش های تحصیلی برگزار گردید .