موفقیت نشریات دانشکده علوم ورزشی

موفقیت نشریات دانشکده علوم ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نشریات دانشکده علوم ورزشی موفق به کسب ضریب تاثیر در مجلات ISC گردید.

نشریات دانشکده علوم ورزشی موفق به کسب ضریب تاثیر در مجلات ISC گردید.

1- نشریه پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی

ضریب تأثیر (IF) : 0/0244

2- نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی

ضریب تأثیر (IF) : 0/0133

کسب این موفقیت را به تیم سردبیری نشریات تبریک عرض می نمائیم.

                                                                  دانشکده علوم ورزشی