معاون پژوهشی دانشکده علوم ورزشی

معاون پژوهشی دانشکده علوم ورزشی


 

    

    معاون پژوهشی دانشکده علوم ورزشی

    دکتر محبوبه عالم زاده
    تحصیلات:  دکتری تخصصی بیومکانیک ورزشی
    مرتبه علمی:  استادیار
    آدرس:  همدان،چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن،دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده علوم ورزشی