معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیرگروه دانشکده علوم ورزشی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیرگروه دانشکده علوم ورزشی


 

    

    معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیرگروه دانشکده علوم ورزشی

    دکتر معصومه مجیدی پرست
    تحصیلات:  دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
    مرتبه علمی:  استادیار
    آدرس:  همدان،چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن،دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده علوم ورزشی