رئیس دانشکده علوم ورزشی

رئیس دانشکده علوم ورزشی


 

     

  رئیس دانشکده علوم ورزشی

     دکتر علی یلفانی
     تحصیلات:  دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی
     مرتبه علمی:  دانشیار
    تلفن:  تلفن: 38381422 - 081 ، فکس : 38381421 - 081
    تلفن داخلی:  330
    آدرس:  همدان،چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن،دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده علوم ورزشی