دانشکده علوم ورزشی دانشکده ای برای کل دانشگاه

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سال 1369 ، شورای عالی گسترش با ایجاد گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی موافقت نمود و اولین گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی سال 1372 در این گروه پذیرش شدند. 

سال 1375 اولین دوره از دانشجویان ارشد عمومی پذیرش شدند.
سال 1387 رشته های کارشناسی ارشد بصورت گرایشی شد و پذیرش دانشجویان در چهار گرایش بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و مدیریت ورزشی میسر شد.
سال 1388 اولین گروه از دانشجویان دکتری در گرایش بیومکانیک پذیرش شدند.
سال 1389 دانشجویان دکتری در رشته های فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و مدیریت ورزشی پذیرش شدند.
 در تاریخ 1392/04/31 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشکده علوم انسانی جدا شد و دانشکده علوم ورزشی با شماره مجوز 2/22/61690 شورای عالی گسترش شروع به فعالیت نمود.