دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

همایش ملی ورزش در کودکی با هدف ارائه یافته های علمی و ارتقاء سطح کیفی مطالعات حوزه علوم ورزشی کودکان

همایش ملی ورزش در کودکی با هدف ارائه یافته های علمی و ارتقاء سطح کیفی مطالعات حوزه علوم ورزشی کودکان توسط دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1395 برگزار خواهد شد.

جهت کسب و در یافت اطلاعات بیشتر میتوانید به آدرس اینترنتی همایش ملی ورزش در کودکی مراجعه فرمائید.

www.sportchildhoodconf.ir