جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آقای مهدی حیدری رشته علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی. باعنوان طراحی. ساخت وسنجش پایایی دستگاه الکترونیک ارگواستپ دراجرای پروتکل میدانی پلکان (فرانسیس) برای برآورد ظرفیت عملی پسران نوجوان

جلسه دفاع ازپایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آقای مهدی حیدری رشته علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی. باعنوان طراحی. ساخت وسنجش پایایی دستگاه الکترونیک ارگواستپ دراجرای پروتکل میدانی پلکان (فرانسیس) برای برآورد ظرفیت عملی پسران نوجوان

استاد راهنما: آقای دکترفرزادناظم    داوران داخلی: آقای دکترمحمدعلی سمواتی شریف-خانم دکترفرزانه ساکی   مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده: خانم دکترنسرین پارسایی

  زمان: یکشنبه مورخ95/7/11 ساعت: 10

 مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم ورزشی