جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع ازپایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آقای حسین ساکی باعنوان سنجش اعتبارآزمون پلکان فرانسیس برای برآورد ظرفیت عملی بچه ها به وسیله نیمکت الکترونیک ارگواستپ

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آقای حسین ساکی باعنوان سنجش اعتبارآزمون پلکان فرانسیس برای برآورد ظرفیت عملی بچه ها به وسیله نیمکت الکترونیک ارگواستپ

استادراهنما: آقای دکترفرزاد ناظم          داوران داخلی: آقای دکترمحمدعلی سموات شریف-خانم دکترفرزانه ساکی           مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده :خانم دکترنسرین پارسایی

زمان: چهارشنبه مورخ 95/7/7 ساعت14  مکان:   سالن اجتماعات دانشکده علوم ورزشی