جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی با عنوان: مقایسه زمان پاسخ و تعادل ایستا و پویای کودکان اوتیسمی و سالم استاد راهنما: خانم دکتر نسرین پارسایی داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر حسن رهبان فرد ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: آقای مجید خوشکار تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/11/25 ساعت 14:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی
با عنوان: مقایسه زمان پاسخ و تعادل ایستا و پویای کودکان اوتیسمی و سالم
استاد راهنما: خانم دکتر نسرین پارسایی
داوران علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر حسن رهبان فرد

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: آقای مجید خوشکار
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/11/25 ساعت 14:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه