جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی با عنوان: تأثیر مشاهده بر یاد گیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر استاد راهنما: آقای دکتر حسن رهبان فرد داوران علمی داخلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف و آقای دکتر نادر فرهپور ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر شهناز شهربانیان دانشجو: خانم منیر کریمی تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/09/22ساعت 10:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی
با عنوان: تأثیر مشاهده بر یاد گیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
استاد راهنما: آقای دکتر حسن رهبان فرد
داوران علمی داخلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف و آقای دکتر نادر فرهپور

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر شهناز شهربانیان
دانشجو: خانم منیر کریمی
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/09/22ساعت 10:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه