جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی با عنوان: تاثیر یک دوره تمرینات منتخب برای تونیک بر توانایی های ادراکی-حرکتی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی استاد راهنما: آقای دکتر حسن رهبان فرد داوران علمی داخلی: آقایان دکتر محمدعلی سمواتی شریف و دکتر علی حیدریان پور ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر شهربانیان دانشجو: خانم مینا تواناپور تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/07/14ساعت 10:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی
با عنوان: تاثیر یک دوره تمرینات منتخب برای تونیک بر توانایی های ادراکی-حرکتی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی
استاد راهنما: آقای دکتر حسن رهبان فرد
داوران علمی داخلی: آقایان دکتر محمدعلی سمواتی شریف و دکتر علی حیدریان پور

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر شهربانیان
دانشجو: خانم مینا تواناپور
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/07/14ساعت 10:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی