جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی ورزشی با عنوان: بررسی میزان شیوع ناهنجاری های اسکلتی رایج در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بهار استاد راهنما: آقای دکتر علی یلفانی داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر علی حیدریان پور 2- دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم فرشته سادات حسینی تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/06/31ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی ورزشی
با عنوان: بررسی میزان شیوع ناهنجاری های اسکلتی رایج در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بهار
استاد راهنما: آقای دکتر علی یلفانی
داوران علمی داخلی: آقایان 1- دکتر علی حیدریان پور 2- دکتر محمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم فرشته سادات حسینی
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/06/31ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی