جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزش با عنوان: مقایسه دو روش تمرینات ترکیبی(پلایومتریک و قدرتی) و ثبات دهنده مرکزی بر تعادل، عملکرد جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه بوعلی سینا استاد راهنما: دکتر علی یلفانی داوران علمی داخلی: 1- دکتر محمدعلی سمواتی شریف 2- دکتر علی حیدریان پور ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی دانشجو: آقای جواد رشیدی تاریخ: روز سه شنبه مورخ 93/11/28 ساعت 15:00 - 14:00 مکان: سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی دانشگاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزش
با عنوان: مقایسه دو روش تمرینات ترکیبی(پلایومتریک و قدرتی) و ثبات دهنده مرکزی بر تعادل، عملکرد جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه بوعلی سینا
استاد راهنما: دکتر علی یلفانی
داوران علمی داخلی: 1- دکتر محمدعلی سمواتی شریف 2- دکتر علی حیدریان پور
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: آقای جواد رشیدی
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 93/11/28 ساعت 15:00 - 14:00
مکان: سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی دانشگاه