جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم معصومه سیف

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم معصومه سیف تحت عنوان تاثیر همزمان فعالیت ورزش هوازی و  آگونیستهایGNRH وبه دنبال آن یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی اپلین، پرو فایل چربی و شاخص مقاومت به انسولین در دختران دارای بلوغ زود رس مرکزی  استاد راهنما:آقای دکتر علی حیدریان پور- داوران خارجی:آقای دکتر علی گرزی-آقای دکتر سهراب حاجی زاده داور داخلی:آقای دکتر حسام پارسا استاد مشاور: خانم دکتر زهرا رضوی سئول تحصیلات تکنیلی دانشکده:خانم دکتر نسرین پارسایی زمان :یکشنبه مورخه 96/4/25 ساعت 14:00 مکان :سالن شهید چیت سازیان: دانشکده علوم وزشی