جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و قدرتی بر غلظت پلاسمایی آپلین و آستانه درد در موشهای معتاد متعاقب سندرم ترک استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور داوران علمی خارجی: آقایان دکتر محمد زارعی و دکتر ایرج صالحی داور علمی داخلی: آقای دکتر فرزاد ناظم ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: آقای ابراهیم زرین کلام تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 95/04/02 ساعت 10:00 مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و قدرتی بر غلظت پلاسمایی آپلین و آستانه درد در موشهای معتاد متعاقب سندرم ترک
استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور

داوران علمی خارجی: آقایان دکتر محمد زارعی و دکتر ایرج صالحی
داور علمی داخلی: آقای دکتر فرزاد ناظم

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: آقای ابراهیم زرین کلام
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 95/04/02 ساعت 10:00
مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی