جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: مقایسه اثر تمرین هوازی و پالس الکترومگنتیک تراپی بر پوکی استخوان در رات های ماده اسپراگ داولی در دو پریود زمانی استئوپروز استاد راهنما: آقای دکترفرزاد ناظم داور علمی داخلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف داوران علمی خارجی: آقایان 1- دکتر وحید تادیبی 2- دکتر زهرا رضوی استاد مشاور: آقای دکتر فرهاد دریانوش ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: خانم سارا حجتی تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/07/18ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: مقایسه اثر تمرین هوازی و پالس الکترومگنتیک تراپی بر پوکی استخوان در رات های ماده اسپراگ داولی در دو پریود زمانی استئوپروز
استاد راهنما: آقای دکترفرزاد ناظم
داور علمی داخلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف

داوران علمی خارجی: آقایان 1- دکتر وحید تادیبی 2- دکتر  زهرا رضوی

استاد مشاور: آقای دکتر فرهاد دریانوش

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: خانم سارا حجتی
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 94/07/18ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان