جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: تأثیر الگوی های تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر استحکام خشمی و نشانگرهای بیوشیمیایی بافت استخوان استئوپروتیک موشهای نر ویستار استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم داور علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور داوران علمی خارجی: آقایان 1- دکتر ناصر بهپور 2- دکتر ایرج صالحی اساتید مشاور: آقایان دکتر سیدمحمد مرندی و دکتر سیدجمال مشتاقیان ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: آقای عباس صالحی کیا تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/07/12ساعت 08:30 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: تأثیر الگوی های تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر استحکام خشمی و نشانگرهای بیوشیمیایی بافت استخوان استئوپروتیک موشهای نر ویستار
استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم
داور علمی داخلی: آقای دکتر علی حیدریان پور

داوران علمی خارجی: آقایان 1- دکتر ناصر بهپور 2- دکتر ایرج صالحی

اساتید مشاور: آقایان دکتر سیدمحمد مرندی و دکتر سیدجمال مشتاقیان

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: آقای عباس صالحی کیا
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/07/12ساعت 08:30
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه