جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: الگوی ارتباط ظرفیت علمی با عوامل منتخب فیزیومتابولیک به روش OUES و ارائه مدل خطی رگرسیونی در پسران نوجوان استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم داور علمی داخلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف داوران علمی خارجی: آقایان 1- دکتر تأدیبی 2- دکتر روشنایی استاد مشاور: آقای دکتر احمد همت فر ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر پارسایی دانشجو: آقای اکبر سازوار تاریخ: روز شنبه مورخ 94/07/11ساعت 10:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: الگوی ارتباط ظرفیت علمی با عوامل منتخب فیزیومتابولیک به روش OUES و ارائه مدل خطی رگرسیونی در پسران نوجوان
استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم
داور علمی داخلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف

داوران علمی خارجی: آقایان 1- دکتر تأدیبی 2- دکتر روشنایی

استاد مشاور: آقای دکتر احمد همت فر

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر پارسایی
دانشجو: آقای اکبر سازوار
تاریخ: روز شنبه مورخ 94/07/11ساعت 10:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه