جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش مدیریت ورزشی با عنوان: طراحی مدل اثر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر بالندگی اعضاء هیات علمی دانشکده های (دولتی) تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران استاد راهنما: آقای دکتر غلامرضا شعبانی بهار داور علمی داخلی: آقای دکتر عباس صمدی داوران علمی خارجی: آقایان 1- دکتر بهرام یوسفی 2- دکتر نصراله عرفانی اساتید مشاور: آقایان دکتر حبیب هنری و دکتر محمود گودرزی ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف دانشجو: آقای حیدر عبدالهی تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/07/08ساعت 14:00 مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری گرایش مدیریت ورزشی
با عنوان: طراحی مدل اثر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر بالندگی اعضاء هیات علمی دانشکده های (دولتی) تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
استاد راهنما: آقای دکتر غلامرضا شعبانی بهار
داور علمی داخلی: آقای دکتر عباس صمدی

داوران علمی خارجی: آقایان 1- دکتر بهرام یوسفی 2- دکتر نصراله عرفانی

اساتید مشاور: آقایان دکتر حبیب هنری و دکتر محمود گودرزی

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف
دانشجو: آقای حیدر عبدالهی
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/07/08ساعت 14:00
مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی