جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: تأثیر تمرینات استقامتی بر چگالی ریزگردش ها در عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس موش های انفارکتوس قلبی شده استاد راهنما: دکتر فرزاد ناظم استاد مشاور: دکتر محمدرضا غلامی داوران علمی خارجی: 1- دکتر وحید تأدیبی 2- دکتر ایرج صالحی داور علمی داخلی: دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: خانم ملیحه اردکانی زاده تاریخ: روزسه شنبه مورخ 94/03/19ساعت 10:30 مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: تأثیر تمرینات استقامتی بر چگالی ریزگردش ها در عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس موش های انفارکتوس قلبی شده
استاد راهنما: دکتر فرزاد ناظم
استاد مشاور: دکتر محمدرضا غلامی
داوران علمی خارجی: 1- دکتر وحید تأدیبی 2- دکتر ایرج صالحی
داور علمی داخلی: دکتر محمدعلی سمواتی شریف
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: خانم ملیحه اردکانی زاده
تاریخ: روزسه شنبه مورخ 94/03/19ساعت 10:30
مکان: سالن شورای دانشکده علوم انسانی