جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: تأثیر ورزش هوازی زیر بیشینه برسطح سرمی اینترلوکین 17 و اینترفرون گاما در موشهای صحرایی وابسته به مورفین در دوره سندرم ترک استاد راهنما: دکتر علی حیدریان پور استاتید مشاور: دکتر علیرضا زمانی و دکتر مهدی شمس آرا داوران علمی خارجی: 1- دکتر امین عیسی نژاد 2- دکتر حمید آقاعلی نژاد داور علمی داخلی: دکتر فرزاد ناظم ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی دانشجو: آقای مجید وحیدیان رضازاده تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/03/20 ساعت 10:00 مکان: سالن جلسات اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از رساله دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: تأثیر ورزش هوازی زیر بیشینه برسطح سرمی اینترلوکین 17 و اینترفرون گاما در موشهای صحرایی وابسته به مورفین در دوره سندرم ترک
استاد راهنما: دکتر علی حیدریان پور
استاتید مشاور: دکتر علیرضا زمانی و دکتر مهدی شمس آرا
داوران علمی خارجی: 1- دکتر امین عیسی نژاد 2- دکتر حمید آقاعلی نژاد
داور علمی داخلی: دکتر فرزاد ناظم
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: آقای مجید وحیدیان رضازاده
تاریخ: روز چهارشنبه مورخ 94/03/20 ساعت 10:00
مکان: سالن جلسات اداره تربیت بدنی دانشگاه