جلسه دفاع ازپایان نامه

جلسه دفاع ازپایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دانشجو دکتری خانم فرزانه گندمی تحت عنوان پیش بینی فاکتورهای حسی حرکتی موثر بر میزان ناپایداری مزمن مچ پا در زنان ورزشکار نخبه و ارائه مدل بارویکرد شبکه عصبی

جلسه دفاع از رساله دانشجو دکتری خانم فرزانه گندمی تحت عنوان پیش بینی فاکتورهای حسی حرکتی موثر بر میزان ناپایداری مزمن مچ پا در زنان ورزشکار نخبه و ارائه مدل بارویکرد شبکه عصبی

استادراهنما:آقای دکتر علی یلفانی

استادان خارجی: آقای دکتر علیزاده-آقای دکتر نیکو  داورداخلی: آقای دکترعنبریان   ناظر تحصیلات تکمیلی دانشکده: خانم دکتر پارسایی  مشاور:آ قای دکتر ختن لو

زمان: روزشنبه مورخ 1/8/95 ساعت: 9 صبح  مکان:سالن چیت سازیان

دانشکده علوم ورزشی.