جلسه دفاع ازپایان نامه

جلسه دفاع ازپایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مرضیه گرایی رشته علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی. باعنوان: ارتباط بین استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن باکینماتیک زانو وایمپلاس هنگام حرکت فرود-پرش درزنان بسکتبالیست حرفه ای

جلسه دفاع ازپایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مرضیه گرایی رشته علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی.  باعنوان:  ارتباط بین استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن باکینماتیک زانو وایمپلاس هنگام حرکت فرود-پرش درزنان بسکتبالیست حرفه ای

استادراهنما: آقای دکترنادرفرهپور

داوران داخلی: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف - آقای دکترعلی حیدریان پور

ناظرتحصیلات تکمیلی دانشکده: خانم دکترنسرین پارسایی

زمان: شنبه مورخ95/7/10 ساعت: 14  مکان: سالن اجتماعت دانشکده علوم ورزشی