جلسه دفاع ازپایان نامه

جلسه دفاع ازپایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع ازپایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد خانم نوشین حقی کیا باعنوان تجزیه وتحلیل بیومکانیکی استراتژی فرود درافراد باسابقه آسیب AcL

جلسه دفاع ازپایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد خانم نوشین حقی کیا  باعنوان تجزیه وتحلیل بیومکانیکی استراتژی فرود درافرادباسابقه آسیب AcL

استادراهنما: آقای دکترنادرفرهپور

داوران داخلی:  آقای دکترمحمدعلی سمواتی شریف - آقای دکترعلی حیدران پور

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده: خانم دکترنسرین پارسایی

زمان: شنبه مورخ 95/7/10 ساعت: 10 

   مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم ورزشی