جلسه دفاع ازپایان نامه

جلسه دفاع ازپایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد خانم طیبه باغیان باعنوان تاثیر12هفته تمرین استقامتی زیربیشینه برفاکتورهای هورمون رشد کورتیزول تیروئید در دختران دارای بلوغ زودرس

جلسه دفاع ازپایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد خانم طیبه باغیان باعنوان تاثیر12هفته تمرین استقامتی زیربیشینه برفاکتورهای هورمون رشد کورتیزول تیروئید دردختران دارای بلوغ زودرس

استاد راهنما: آقای دکترعلی حیدریان پور   داوران داخلی: آقای دکترنادرفرهپور- آقای دکترفرزاد ناظم

ناظرتحصیلات تکمیلی: آقای دکترحسن رهبان فرد

زمان:شنبه مورخ95/7/10 ساعت: 8  صبح

مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم ورزشی