تماس با دانشکده

تماس با دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

واحدها

شماره تماس

داخلی با شماره 38292617

ریاست

38381422

330

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

38381423

261

معاونت پژوهشی

-

261

مدیر گروه

-

266

اداره آموزش

38381423

260

کارشناس تحصیلات تکمیلی

38381423

216

کارشناس گروه

-

258

امور عمومی و روابط عمومی

38381422

330

کارپردازی

38381378

-

فکس

38381421

-آدرس : همدان ، چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن ، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده علوم ورزشی


 آدرس پست الکترونیکی دانشکده: sports@basu.ac.ir