آقای دکتر علی یلفانی به سرپرستی انجمن پهلوانی و زورخانه ای اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.

آقای دکتر علی یلفانی به سرپرستی انجمن پهلوانی و زورخانه ای اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی حکمی از سوی آقای دکتر ابوالحسن ریاضی، معاون محترم امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، آقای دکتر علی یلفانی به عنوان سرپرست انجمن پهلوانی و زورخانه ای اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.

طی حکمی از سوی آقای دکتر ابوالحسن ریاضی، معاون محترم امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، آقای دکتر علی یلفانی به عنوان سرپرست انجمن پهلوانی و زورخانه ای اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.

ضمن تبریک به آقای دکتر یلفانی، آرزوی موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.