لیست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشیآزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی


گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
نام سرپرست: نامشخص
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی: null
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: