ارتقاء مرتبه علمی یکی از اعضأ هیأت علمی دانشکده

ارتقاء مرتبه علمی یکی از اعضأ هیأت علمی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنا بر اعلام دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 20 بهمن ماه سال جاری تشکیل گردید با ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف از مرتبه علمی استادیاری به مرتبه علمی دانشیاری موافقت بعمل آمد. ریاست و روابط عمومی دانشکده، ارتقاء مرتبه علمی این عضو هیأت علمی محترم را به ایشان، خانواده محترمشان و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تبریک عرض نموده و برای ایشان از ایزد متعال موفقیت روزافزون مسألت می نماید.

بنا بر اعلام دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 20 بهمن ماه سال جاری تشکیل گردید با ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف از مرتبه علمی استادیاری به مرتبه علمی دانشیاری موافقت بعمل آمد.

 ریاست و روابط عمومی دانشکده، ارتقاء مرتبه علمی این عضو هیأت علمی محترم را به ایشان، خانواده محترمشان و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تبریک عرض نموده و برای ایشان از ایزد متعال موفقیت روزافزون مسألت می نماید.