گروه آموزشی > گروه فیزیولوژی ورزشی

دكتر فرزاد ناظم
تحصیلات: دکتری تخصصی فيزيولو‍ژي ورزش و كار از دانشگاه تهران
مرتبه علمی: دانشیار
برنامه درسی            رزومه
دكتر محمد علي سمواتی شريف
مدیر گروه آموزشی
تحصیلات: دکتری تخصصی گرايش فيريولو‍ژي ورزشي از دانشگاه تهران
مرتبه علمی: دانشیار
برنامه درسی               رزومه
دكتر علي حيدريان پور
معاون پژوهشی دانشکده علوم ورزشی
تحصیلات: دکتری تخصصی فيزيولوژي ورزش دانشگاه تربیت مدرس
مرتبه علمی: دانشیار
برنامه درسی           رزومه
دکتر حسام پارسا
تحصیلات: دکتری تخصصی فيزيولوژي ورزشی دانشگاه بلژیک
مرتبه علمی: استادیار
برنامه درسی       رزومه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند