گروه آموزشی > گروه مدیریت و رفتار حرکتی

دكتر نسرين پارسايي
معاون آموزشی دانشکده علوم ورزشی
تحصیلات: دکتری تخصصی رفتار حركتي از دانشگاه شهيد بهشتي
مرتبه علمی: استادیار
برنامه درسی          رزومه
دكتر حسن رهبان فرد
تحصیلات: دکتری تخصصی رفتار حركتي از دانشگاه مونترال كانادا
مرتبه علمی: استادیار
برنامه درسی            رزومه
دکتر معصومه مجيدي پرست
تحصیلات: دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
مرتبه علمی: استادیار
برنامه درسی       رزومه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند