گروه آموزشی > گروه آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی

دکتر نادر فرهپور
تحصیلات: دکتری تخصصی بيومكانيك ورزشي از دانشگاه مونترال كانادا
مرتبه علمی: استاد
برنامه درسی        رزومه

دکتر مهرداد عنبریان
مدیر تربیت بدنی
تحصیلات: دکتری تخصصی بيومكانيك ورزشي از دانشگاه مونترال كانادا
مرتبه علمی: استاد
برنامه درسی       رزومه

دکتر علی یلفانی
رئیس دانشکده علوم ورزشی
تحصیلات: دکتری تخصصی توانبخشی ورزشی از دانشگاه منچستر انگلستان
مرتبه علمی: دانشیار
برنامه درسی       رزومه
دکتر محبوبه عالم زاده
معاون پژوهشی
تحصیلات: دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا
مرتبه علمی: استادیار
برنامه درسی           رزومه
دکتر فرزانه ساکی
تحصیلات: دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه تهران
برنامه درسی          رزومه
دکتر شهناز شهربانیان
تحصیلات: دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه مک گیل کانادا
برنامه درسی          رزومه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند