معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیرگروه دانشکده علوم ورزشی

دکتر معصومه مجیدی پرست
تحصیلات:  دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس:  همدان،چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن،دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده علوم ورزشی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند