معاون پژوهشی دانشکده علوم ورزشی

دکتر علی حیدریان پور
تحصیلات:  دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  همدان،چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن،دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده علوم ورزشی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند