رئیس دانشکده علوم ورزشی

دکتر علی یلفانی
تحصیلات:  دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  تلفن: 38381422 - 081 ، فکس : 38381421 - 081
تلفن داخلي:  330
آدرس:  همدان،چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن،دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده علوم ورزشی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند