دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 74 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اختلالات متابولیک و فعالیت ورزشی 1510539 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00)
آرگونومی در ورزش 1510413 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1510406 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00)
استعدادیابی در ورزش 1510138 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محمدعلی سمواتی شریف هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00)
آشنایی با الکترومایوگرافی 1510412 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00)
اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی 1510139 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00)
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1510408 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510377 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 محمدعلی سمواتی شریف هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00)
اکتساب مهارت های حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510344 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00)
آمادگی جسمانی 2 1510016 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/08 (08:00 - 10:00)
آمادگی جسمانی 2 1510016 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/08 (08:00 - 10:00)
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی 1510199 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/16 (10:00 - 12:00)
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510374 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00)
آمار و روش تحقیق پیشرفته در علوم زیستی 1510420 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00)
آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی 1510666 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (08:00 - 10:00)
امدادگر ورزش پیشرفته 1510404 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
آناتومی بالینی و عملکردی 1510510 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00)
آناتومی ویژه فعالیت ورزشی (فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510358 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00)
بازتوانی آسیب های حرکتی 1510544 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
بدمینتون1 1510022 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/11 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 74 نتیجه
از 4